DOLAR 13,5246-0.46%
EURO 15,4809-0.99%
ALTIN 789,91-0,67
BITCOIN 5838070,35%
İstanbul

AZ BULUTLU

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

MALTEPEYİ BORCA BATIRDILAR ŞİMDİ VATANDAŞI SAĞIYORLAR

ABONE OL
Şubat 28, 2021 14:18
blank
0

BEĞENDİM

ABONE OL

‘Vatandaşın Çardağından Sundurmasından Para Toplama Devri Başladı’
Maltepe KÖP (Kılıçdaroğlu Örgütü Partsi) Belediyesi borca batırdığı belediyede vatandaştan nasıl para toplarım projeleri geliştirmeye devam ediyor. Son icraatı ile vatandaşın sundurmasından, çardağından para toplamayı devreye sokan bay Ali Kılıç belediyeciliği mecliste chp desteğiyle vatandaşı sağacak yeni gelir kapısını açtı.

blank

Belediye meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Chp güdümlü komisyonlardan geçirilen yeni para toplama kararları alındı.

ÇOĞUNLUK KİMDEYSE KRAL O DUR SOSYAL DEMOKRASİSİ

Maltepe Belediye Meclisi Ekim ayı oturumunda 2020/61 karar numarasıyla Chp meclis üyelerinin oylarıyla başlatılan yeni uygulamaya… Belediye Meclis Üyeleri; Kadem EKŞİ, Mehmet Can ERDÜNDAR, Kamil KARABAK, Resul GÜRSOY, Seda ALKAN, Serdar DENİZMEN, Nazmi KORKMAZ, Ufuk YILDIZ, Sevinç Gül AKDERE, Mehmet Can ASLAN, Yakup YILDIZ, Celal BAYAR ve Rahmi ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık CHP’li üyelerin oylarıyla karar verildi.


Komisyon açıklamasında: ”5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin (b) fıkrası gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait “Tanımsız Yapılar Sundurma ve Çardak, ATM, Baz İstasyonu ve Geçici Yapılar (Konteyner, MOBO, Prefabrik Yapı, Showroomlar vb.) Hakkında Uygulanacak Usul ve Esaslar”ın ekte yer aldığı şekli ile kabulü komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 83598281-050.06.04 -(İ02/10)-(H03-23) 31 AĞUSTOS 2020” denilen yeni düzenleme ayrıntıları şu şekilde.

VATANDAŞI SAĞMA PROJESİNİN ALTINDA İMZASI OLAN MECLİS ÜYELERİ:
TARİFE KOMİSYONU:
Ecvet EŞLEGÜL, Cem KAHRAMAN, Seda ALKAN

İMAR KOMİSYONU:
Erol TEPEBAŞI, Besim ÜNSALDI, Serdar DENİZMEN

HUKUK KOMİSYONU:
Yıldız DOĞAN, Durmuş TÜRK,Mehmet Can ERDÜNDAR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI UYGULANACAK EK TEKNİK KONTROL VE DENETİM ÜCRET TARİFELERİ (83598281-050.06.04 (T04-03) 31 AĞUSTOS 2020)

blank

İşte Maltepe Belediyesinin Yeni Halkçı Hizmetindeki Halktan Para Toplama Usul ve Esasları:
TANIMSIZ YAPILAR SUNDURMA VE ÇARDAK, ATM, BAZ İSTASYONU VE GEÇİCİ YAPILAR (KONTEYNER, MOBO, PREFABRİK YAPI, SHOWROOMLAR VB.)

HAKKINDA USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1- Bu usul ve esasların amacı; Maltepe Belediye Başkanlığının sorumluluk sahası içerisinde hali hazırda yapılmış bulunan yahut yeni yapılacak olan çardak, sundurma, Atm, baz istasyonu ve diğer geçici yapıların (konteyner, mobo, prefabrik yapı, showroomlar vb.) yapımının mevzuat ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekkülünü sağlamak, şehirde fiziksel-yapısal yeknesaklığı sağlamak için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- 3194 sayılı İmar Kanunu, Meri İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde hali hazırda yapılmış bulunan yahut yeni yapılacak olan çardak, sundurma, Atm, baz istasyonu ve geçici yapıların (konteyner, mobo, prefabrik yapı, showroomlar gibi) izne bağlanması usul ve esaslarını ihtiva eder.

Dayanak
Madde 3- Bu usul ve esasların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesinin 3. fıkrası, 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi, 18. maddesinin (e) ve (f) bentleri, 51. maddesinin 1. fıkrası, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 62. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen;
Belediye : Maltepe Belediye Başkanlığını,
Yapı : İmar kanunu ve imar yönetmeliğinde açıkça tanımlanmayan, yapım usul ve esasları açıkça belirtilmeyen, task, kask ve emsal dışı tutulan, kalıcı veya geçici yapıları,
Baz istasyonu : GSM operatörlerince kullanılan iki yönlü haberleşme sistemine sahip sabit elektronik haberleşme cihazlarını,
BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
Sundurma : Yağmurdan, güneşten ve rüzgardan korumak için yapı yaklaşma mesafesini ihlal etmemek kaydıyla, binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan üç tarafı açık örtü elemanı,
Teras : Çatı piyesleri ile bağlantılı alanı,
Teras Çatı : Teras çatı katını,
Çardak (Kameriye) : Rekreasyon alanlarında, parklarda, bina bahçelerinin azami %5’inde, güneşten ve yağmurdan korunmak ve gölge oluşturmak amacıyla ahşap ve benzeri hafif malzemeden yapılan, yanları açık, üstü kapalı yapıyı,
Geçici Yapılar : Bir işin yürütülmesi için depolama vb. amaçlı mekanları,
Showroom : Ticari işletmenin ürettiği veya sattığı malları teşhir ettiği geçici mekânı,
ATM : Bankalara ait otomatik vezneleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURU USULÜ VE İSTENİLECEK BELGELER
Başvuru Usulü
Madde 5- Başvurular yazılı dilekçe ile hak sahipleri veya yetkili kişi ve organlarca yapılır, dilekçe ekinde yapılacak yapının özelliğine göre gerekli evraklar bulunur.

Madde 6- Belediyeye yapılan başvuruları, kamu güvenliği ve menfaati, şehir estetiği, mevzuata uygunsuzluk ve evrak eksikliği sebebiyle reddedebilir. Evrak eksikliği sebebiyle reddedilme durumunda eksik evrak 1 (bir) hafta içerisinde tamamlanmakla başvuru tekrar değerlendirmeye alınır.

Madde 7- Başvurular İmar Müdürlüğüne yapılır ve başvurunun değerlendirilmesi İmar Müdürlüğü tarafından yapılır. İmar Müdürlüğü tüm aşamalarda bahse konu yapıların denetimini yaparak gerektiğinde iş bu usul ve esasların ve meri imar mevzuatı uyarınca aykırılıkların düzeltilmesini, kaldırılmasını, yıkılmasını ve cezai müeyyidelerin uygulanmasını ifa eder.

İstenilecek Belgeler
Atm’ler İçin
Madde 8- a)Başvuru dilekçesi,
b)Başvuran şirket ise başvuranın imza sirküsü, yetki belgesi ve vergi levhası,
c)İlgili yer mülkiyetli bir alansa tapu fotokopisi,
d)Talepte bulunan kiracı ise kira kontratı,
e)Kurulum yapılacak alan özel mülkiyete tabi arsa veya bina olması durumunda, mülkiyet münhasıran başvuru sahibine ait değilse, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42.maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı, kat mülkiyeti bulunmaması halinde tüm maliklere ait noter onaylı veya şahsen müracaat ile verecekleri muvafakatname (yönetim kararlarında ilgili yönetimin imza sirküsü ve yetki belgesi),
f)Talebin uygun görülmesi halinde, Maltepe Belediyesi Meclisi kararıyla belirlenen ücretin yatırıldığına dair makbuz,
g) Bahse konu ATM’nin, belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda, Belediyenin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname,

Baz İstasyonları İçin
Madde 9- a) Başvuru dilekçesi,
b) Başvuran şirket ise başvuranın imza sirküsü, yetki belgesi ve vergi levhası,
c)Talebin uygun görülmesi halinde, Maltepe Belediyesi Meclisi kararıyla belirlenen ücretin yatırıldığına dair makbuz,
d) Bahse konu baz istasyonunun, belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda, Belediyenin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname,
e) İşin icabına göre fenni mesul taahhütnamesi,
f) Baz istasyonunun havaalanı, İSKİ havzası, askeri bölge vs gibi kurumlara yapılması durumunda, kurum onay ve izin yazısı,
g )Baz istasyonu kurulumu için BTK tarafından istenilen evrakların birer sureti,
h)Aplikasyon krokisi,
i) Maltepe Belediyesi mülk ve tasarrufu haricindeki kamu alanlarına yapılacak kurulum için ilgili kurumdan görüş yazısı,
j) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen BTK sertifikası.
k Kurulacak olan baz istasyonu ile ilgili görseller. (2 ve 3 boyutlu çizimler)
l) Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Yer Seçim Belgesi.
m)Baz istasyonunun kurulacak yer seçiminde sağlık kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, çocuk park ve bahçelerine yakın yerlerde kurulmamasına dikkat edilecek, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadığına dair taahhütname.

Geçici Yapılar İçin
Madde 10- a) Başvuru dilekçesi
b) İlgili yere ait tapu veya kira sözleşmesi,
c) İlgili yere ait ölçülü ve ölçekli vaziyet planı,
d) Başvuru sahibince havza bölgelerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, bekletme amacıyla konulması yönünde uygunluk görüş yazısı alınacaktır.
e) Şantiye binaları için ilgili yere ait ruhsat belgesi veya onaylı avan projesi,
f) Hisseli parsellerde tüm hissedarların noter onaylı muvafakatnamesi bulunacaktır. (Köyler bölgesindeki hisseli parseller için muhtar ve ihtiyar heyetinin, yerin zilyetliğine ilişkin onayı yeterlidir.)
g) Belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda, Belediyenin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair noter taahhütname alınacaktır.

İşletmelere Yapılacak Sundurmalar İçin
Madde 11- a) Başvuru dilekçesi,
b) İşletme şirket ise başvuranın imza sirküsü ve yetki belgesi,
c) İlgili yere ait tapu,
d) Talepte bulunan kiracı ise kira kontratı,
e) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
f) Vergi levhası,
g)Ticaret odası faaliyet belgesi(Sicil Kayıt Sureti),
h)Bina mülkiyeti münhasıran başvuru sahibine ait değilse, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42.Maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı, kat mülkiyeti bulunmaması halinde tüm maliklere ait noter onaylı veya şahsen müracaat ile verecekleri muvafakatname (yönetim kararlarında ilgili yönetimin imza sirküsü ve yetki belgesi),
i)Sundurma ile ilgili, Maltepe Belediye Meclisinin belirlediği ücretin Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödendiğine dair makbuz,
j) Bahse konu sundurmanın, belirtilen süre sonunda veya amacı dışında kullanılması durumunda,
Belediye’nin isteği üzerine itiraz etmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname eklenecektir.
k)Yapıdaki tüm maliklerin muvaffakatı aranacaktır.

Çatı Piyesleri İle İrtibatlı Teraslara Yapılacak Üstü Açılır Kapanır Sistemli Sundurmalar İçin
Madde 12- a) Başvuru dilekçesi,
b) Sundurmanın yapılacağı daireye ait tapu kaydı örneği,
c) Terasın bulunduğu binanın yapı kullanma izin belgesi örneği,
d) Binanın fotoğrafı ve imalatta kullanılacak malzeme listesi
f) Maltepe Belediyesinin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu sundurmanın sökülüp kaldırılacağına yönelik taahhütname eklenilecektir.

Çardaklar İçin
Madde 13- a) Başvuru dilekçesi,
b) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine uygun olarak alınmış kat malikleri kurulu kararı veya kat mülkiyeti bulunmaması halinde tüm maliklere ait noter onaylı muvafakatname,
c) İlgili yere ait tapu belgesi,
d) Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden alınacak ilgili yere ait röperli kroki, çardak yapılacağı yere ait vaziyet planı,
e) Kurulacak yapının amacı dışında kullanılması durumunda Belediyenin isteği üzerine itiraz edilmeksizin kaldırılacağına dair taahhütname.

Genel Esaslar
Madde 14- a) Başvurular İmar Müdürlüğünce değerlendirilecektir. Taleplerin uygun bulunması halinde başvuru sahibince Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Maltepe Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarife kapsamında hesaplanan ücret yatırılıp makbuzun alınması sonrasında talep onaylanarak, başvuru sahibine geçici izin belgesi düzenlenecektir.
b) Ticaret amacıyla yapılan ekler ve düzenlemeler için başlangıçta kat maliklerinden alınan muvafakat konusunda değişiklik olması durumunda yapının aynı koşullarda devamını istiyor ise ve kat mülkiyetine tabi ise kat malikleri kurulu kararı veya kat mülkiyeti bulunmaması durumunda tüm maliklere ait noter onaylı muvafakatnamesini alarak yeniden yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. Zabıta Müdürlüğü yerinde denetim yaparak işbu usul ve esaslara uygun kullanımın devam ettiğini tespit ile başvuruyu uygun bulursa başvuru sahibince Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Maltepe Belediye Meclisi tarafından belirlenen tarife kapsamında hesaplanan ücret yatırılıp makbuzun alınması sonrasında yenileme talebi onaylanmış olacaktır. Yenileme talebi talep halinde her yıl bu prosedürü göre tekrar değerlendirilecektir.
c) Yenileme talepleri karşısında Belediye yeniden evrak ibrazını, güncel yetki veya muvafakat belgesi ibrazını isteyebileceği gibi kamu menfaati, kamu güvenliği, imar mevzuatına aykırılık, şehir estetiği ve şehir tasarımına uygunsuzluk gibi sebeplerle yenileme talebini reddedebilecektir.
d) Bahse konu yapılar hiçbir şekilde, engellilerin, yayaların, araçların geçişlerine engel teşkil etmeyecek ve araçların park alanına müdahale etmeyecektir.
e) Geçici izin sürecinde, belirtilen usul ve esaslar haricinde herhangi bir uygulamayla karşılaşılması durumunda, geçici izin iptal edilecek ve yapı kaldırılacak olup, iznin kalan süresi için peşin alınan ücretin geri ödemesi yapılmayacaktır.
f) Yapılara ait her türlü bakım, güvenlik ve sair hususların tüm fiili ve yasal sorumluluğu başvuru sahibine ait olup bu hususta şikâyet ve eksiklik tespiti halinde belediye yazılı uyarıya rağmen ısrar edilmesi halinde geçici izin belgesini iptal edebilecek ve iptal sonucu prosedürü uygulanabilecektir.
g) Yapıların yapım/kurulum aşamasında ve sonrasında doğabilecek her türlü kaza ve zararlardan başta başvuru sahibi olmak üzere yapı ile ilgili kişi ve/veya kuruluşlar tüm maddi ve cezai sonuçları itibariyle sorumlu olacak belediye bu hususta tazminat ödemek durumunda kalır ise yazılı ihtar ile birlikte bu kişiler belediye tarafından 3. kişilere ödenmiş olan tazminatı ve belediyenin uğradığı zararı 1 hafta içerisinde tazmin edecektir.
h) 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ve Geçici İzin Belgesi verilmiş olan yerlerin Yapı Kayıt Belgesi alması durumunda Geçici İzin Belgesinden muaf olması için cins değişikliği gerçekleştirerek imar barışının ikinci aşaması olan mülkiyet aşamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.
i) Geçici izin belgesi düzenlenen yapılarla ilgili düzenlenmiş olan izin belgesi görünür şekilde yapının bir bölümüne asılacaktır.
j) Geçici yapıların konulacağı yerlerin imar planlarında donatı alanında (yol, yeşil alan, ve park) kalan kısımları kamuya terk edilmeden, bu yerlerde yapı konulmasına müsaade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL HÜKÜMLER
Baz İstasyonları İçin
Madde 15- a) Baz istasyonları için başvuru ve genel hükümlerin dışında onay işlemi BTK tarafından verilecek Güvenlik Sertifikasına müteakip yapılacaktır.
b) İzin verilen Baz İstasyonunun Maltepe Belediyesince yerinin değiştirilmesi istenmesi üzerine, Baz İstasyonunun taşınmasından doğacak masraflar ilgilileri tarafından (GSM operatörleri, yer sahipleri, kiracılar) karşılanacaktır.
c) Baz istasyonlarıyla ilgili, kent estetiği ve görsellik açısından farklı çözümler getirmeye ancak belediye yetkilidir ve ilgililer bu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.
d) Baz istasyonu kurulumu öncelikle kamusal alanda değerlendirilecek olup, yer bulunamaması durumunda özel mülkiyet değerlendirilecektir.

Bekletme Amaçlı Geçici Yapılar İçin
Madde 16- a) Elektrik – su – kanalizasyon vs. bağlantısı bulunmayacaktır.
b) Herhangi bir eklenti yapılmayacaktır.
c) Bu yapılar, kalıcı bir zemin üzerine (betonarme temel gibi) kurulamayacağı gibi betonarme karkas sistemde ve tuğla kullanılarak inşa edilemeyecek, tamamen sökülüp takılabilir malzemeden yapılabilecektir.

Belli Amaçlı Geçici Yapılar İçin
Madde 17- a) Bu yapılar sadece inşai, tarımsal veya buna benzer çalışmaların olduğu arazilerde sadece iş zamanlarında kullanılmak amacıyla konulacaktır. (Daimî ikametgâh olmayacaktır).
b) Bu yapılar, sadece faaliyet sahalarında ihtiyaçlarını karşılamak üzere konulacak ve bu yapıların herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayacaktır.
c) Şantiye binası olarak kullanılacak olan yapıların, sadece ruhsat almış veya avan projesi onaylanmış parsellerde yapılmasına izin verilecektir. Onaylı avan proje ile bir parsele yalnız bir kez geçici izin belgesi düzenlenebilir ve bir yıl sonra verilen geçici izin belgesinin süre uzatımı için, onaylı ruhsatın alınması şarttır. Aksi takdirde verilen izin iptal edilerek ilgili geçici yapı derhal kaldırılacaktır.
d) Şantiye binası olarak kullanılacak yapılar, ruhsat süreleri bitiminde veya iskân almaları durumunda bu yapılar kaldırılacaktır.
e) Her bir geçici yapının yüzölçümü 25 (Yirmi beş) m²’den büyük olmayacaktır.(İşin mahiyeti ve uygun görülmesi halinde daha büyük geçici yapı inşasına izin verilebilir.)
f )Bu yapılar hakkında elektrik – su – kanalizasyon vs. bağlantısı için süre sonuna kadar geçici izin verilecektir.
g) Bu yapılara herhangi bir eklenti yapılmayacaktır.
h) Bu yapılar, kalıcı bir zemin üzerine (betonarme temel gibi) kurulamayacağı gibi betonarme karkas sistemde ve tuğla kullanılarak inşa edilemeyecek, tamamen sökülüp takılabilir malzemeden yapılabilecektir.
i) Showroom olarak izin belgesi düzenlenecek geçici yapılar için (j) maddesinde belirtilen hükümler uygulanmayacaktır.
j) Bekçi kulübesi olarak kullanılacak olan geçici yapıların alanı azami 4m² olacaktır.

İşletmelere Yapılacak Sundurmalar İçin
Madde 18- a) Yapılacak olan sistem, tamamen sökülüp takılabilir malzemelerden, açılıp kapanabilir şekilde olacaktır. Sundurmalar mevcut yapılara ilave olarak tasarlanacak fakat mevcut yapılarla aradaki bağlantı kaldırılarak birleştirilemeyecektir.
b)Yapılacak olan sundurmalarda alkollü içeceklerin içilmesi veya satışı, çevreyi rahatsız edebilecek her türlü uygulama ve oyunların oynanması gibi faaliyetlerin yapılması yasak olup, aksi durumda sundurma izni iptal edilip sundurma kaldırılacaktır.
c) Sundurmaların kapattığı alandan itibaren caddelerde asgari 3 mt (üç metre), sokaklarda 1,5 mt (bir metre elli cm) yaya trafiği için alan kalma şartı aranacaktır. Ancak belediyece belirlenen yaya trafiğinin yoğun olduğu, merkezi ve prestij caddelerde, yaya trafiği için asgari 5 mt (beş metre) mesafenin bırakılması şartı aranacaktır.
d) Sundurmaların etrafının mevsime göre açılıp kapanabilir malzeme ile kapatılması talepleri,İmar Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde gerçekleşebilecektir.
e) İmar Müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan sundurmalarda, işletme sahibi, kaldırıma kadar olan mesafeyi kullanabilecektir.
f) İzin verilecek sundurma alanı, işletmenin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatındaki faaliyetiyle aynı amaçta kullanılacaktır.
g) Sundurma alanın ölçü ve detaylarına İmar Müdürlüğü tarafından karar ve onay verilecektir.
h) Sundurmaların kapattığı alanda tütün ve tütün ürünleri kullanımı yasaktır.

Çatı Piyesleri Ve Teraslarda Yapılacak Sundurmalar İçin
Madde 19- a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanacak tip projelerden yapılabileceği gibi, başvuru sahibince hazırlatılacak ve yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanacak özel projeye göre de yapılabilecektir. Bu durumda başvuru sahibince projeler hazırlanacak ve İmar Müdürlüğüne başvuruda bulunulacaktır. İmar müdürlüğü, yapılacak olan sundurmaların projesini, değerlendirilmesi amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderecek ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de, 3 (üç) gün içinde projenin uygunluğunu denetleyecek ve İmar Müdürlüğü yazılı bilgi verecektir.
b) Yapılacak olan sundurmaların net iç yükseklikleri tepe noktasında azami 2.50 m. ve saçak ucunda azami 1.90 m. olacaktır.
c) Sundurmalar, hafif sökülüp takılabilir ahşap, hafif çelik ve Belediyenin uygun göreceği diğer malzemelerden yapılacak ve yanları açık olarak düzenlenecektir.
d) Sundurmaların etrafının mevsime göre geçici malzeme ile kapatılması talepleri, İmar Müdürlüğünce uygun görülmesi ve projesine işletilmesi halinde gerçekleşebilecektir.
e) Yapılacak olan çardaklar, binanın tüm maliklerinin kullanımına açık olacak, komşu binaları rahatsız edecek konumda kurulamayacak ve fonksiyonu dışında kullanılmayacaktır.

Ücretlendirme
Madde 20- a) İş bu esaslara konu olan yapılar için alınacak geçici izin belge ücret tarifesi her yıl Belediye Meclisi tarafından tespit edilecektir.
b) Başvuru sahibi başvurusu uygun görüldükten sonra bir yıllık rayiç ücret bedelini peşin olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp makbuzunu İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ibraz edecektir.
c) Muvafakatname konusu değişmeyen ticari işletmelerde yapının kullanımı devam edecek ise ilgilisi tarafından yeni yılın rayiç ücret bedeli her yılın ilk üç ayında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.
d) Yapıda ilave yapılacağı yönünde talep halinde konu değerlendirildikten sonra ilave için yıllık bedeli geçmemek üzere ek bedel takdiri belediye tarafından yapılır.

Ceza ve Müeyyideler
Madde 21- a) Bu usul ve esaslar hükümlerine aykırı veya izinsiz yapılar hakkında ilgili mevzuatta yer alan hükümler kapsamında cezai müeyyideler uygulanır.
b) Bu usul ve esaslar kapsamında uygulanacak müeyyideleri Belediye Zabıta Müdürlüğü uygular.
c) Kamu ortak kullanım alanlarına izin alınmadan konulan yapılar hakkında 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre işlem yapılır.
d) Kamu ortak kullanım alanları dışındaki izin almadan yapılan yapılar yapılacak tebligata binaen ilgilileri tarafından derhal kaldırılır. Kaldırılmayan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine veya maliklerin muvafakati olmaması durumunda 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre işlem yapılır.
e) İş bu usul ve esaslar hükümlerine aykırı veya izinsiz yapılar yazılı uyarı üzerine uygun hale getirilmez ise veya 1 yıllık geçici izin belgesi yeni yılda usulüne uygun olarak yenilenmez ise bahse konu yapı Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenir ve mühürleme işleminden sonra bir hafta içerisinde ilgilisi tarafından uygun hale getirilmez ise belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından masrafları %20 ilave ile ilgilisine rücu şartıyla kaldırılması/yıkılması sağlanır.

Usul ve Esaslarda Düzenlenmemiş Hususlar
Madde 22 – Bu düzenlemede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İşbu usul ve esaslarda izne bağlanan yapılar başvuru sahibine mülkiyet hakkı gibi hiçbir ayni hakka ilişkin müktesep hak bahşetmez.
Bu hükümler belediye tarafından her zaman kaldırılabilir ve değiştirilebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahipleri geçici izin belgelerine dayanarak maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip değildir.

Yürütme
Madde 23- Bu hükümleri Maltepe Belediye Başkanı yürütür.

Yürürlük
Madde 24 – 24 maddeden oluşan bu usul ve esasların yer aldığı Meclis Kararı, Belediye Meclisince kabul edildikten ve Belediye Web Sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
”MALTEPE HALKINA SUNDURMA ÇARDAK VERGİLERİ HAYIRLI OLSUN”
07 Ekim 2020 / Abidin SARI-ÖZGÜR İFADE

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP